Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen Adatvédelmi tájékoztatóban Bókáné Végh Gabriella egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) a Weboldal (www.masszazskucko.eu) Felhasználója számára ismerteti az általa megadott személyes adataik kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseket, valamint a Felhasználó ezzel kapcsolatos jogait, és azok érvényesítésének lehetőségeit.

Mivel az Adatvédelmi tájékoztató bármikor módosítható, a Fe1lhasználó köteles ellenőrizni a Weboldalt, hogy az esetleges változásokról tudomást szerezzen.

 1. Az adatkezelő adatai

Neve: Bókáné Végh Gabriella egyéni vállalkozó

Nyilvántartási száma: 53242549

Székhelye: 2145 Kerepes, Kölcsey Ferenc u. 14.

Elérhetősége: bvgabimasszazs@gmail.com

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

 • az információs önrendelkezési jogról szóló és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

 

 1. Az adatkezelés szabályai

Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Az Adatkezelő személyes adatot csak a Felhasználó előzetes hozzájárulása alapján kezel.

Az Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közli a Felhasználóval az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából a Tárhelypark Kft., mint www.masszazskucko.eu tárhely-szolgáltatója (1122 Budapest, Gaál József út 24) (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) végzi.

 

 

 1. Személyes adatok kezelése

 

 • A honlapon megvalósuló adatkezelések

 

A honlapon szereplő információkhoz személyes adatai megadása nélkül bárki hozzájuthat. A weboldalon a kapcsolatfelvétel a „Kapcsolat” menüpontban történik.

 

A Kapcsolat” menüpontban kezelt adatok körét és az adatkezelés célját az alábbi táblázat tartalmazza.

Személyes adatok

Az adatkezelés célja

Név

kapcsolattartás, a Felhasználó személyre szabott kiszolgálása

E-mailcím

kapcsolattartás, a Felhasználó személyre szabott kiszolgálása

Telefonszám

kapcsolattartás, a Felhasználó személyre szabott kiszolgálása

Tárgy

kapcsolattartás, a Felhasználó személyre szabott kiszolgálása

Üzenet

kapcsolattartás, a Felhasználó személyre szabott kiszolgálása

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a bvgabimasszazs@gmail.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

 • Egészségi állapottal kapcsolatos adatkezelés

A szolgáltatás igénybevétele előtt a Felhasználó egészségügyi adatokat közölhet az Adatkezelő munkatársával.

 

Az adatkezelés célja a szolgáltatás személyre szabott biztosítása, kapcsolattartás

 

Kezelt adatok: név, egészségi állapottal kapcsolatos adat

 

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása

 

Az adatkezelés módja, tárolása: a feltétlenül szükséges adatok papíralapon kerülnek rögzítésre, a kitöltött adatlap zárható szekrényben kerül tárolásra

 

Az adatok továbbítása: kizárólag akkor, ha ahhoz a továbbítás címzettjének ismeretében a Felhasználó kifejezetten, önkéntesen és írásban hozzájárult, vagy életveszély esetén vagy ha ezen adatok továbbítása törvényi kötelezettség

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a szolgáltatás megszűnésétől számított 6 hónap

 

 • Facebook oldalon megvalósuló adatkezelés

Az Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, a https://www.facebook.com/masszázskuckó.hu oldalon.

 

A Facebook közösségi portálon történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak Facebook oldalon történő megosztása, publikálása.  A Facebook oldal segítségével a Felhasználó tájékozódhat a legújabb akciókról.

 

A kezelt adatok: Felhasználó neve, fotója, e-mail címe, egyéb adata, Felhasználó Facebook oldalon keresztül küldött üzenete, Felhasználó általi értékelés

 

Az Adatkezelő Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással a Felhasználó hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.

 

A Felhasználó az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti a facebook.com közösségi portál szabályai szerint.

 

Adatkezelő Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Az Adatkezelő a Facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi portálokkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a Facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen közösségi portálokon történő közzétételt is.

 

Az Adatkezelő a Felhasználóról történő kép közzététele előtt mindig kikéri a Felhasználó írásbeli hozzájárulását.

 

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

 

 

 

 

 1. A Felhasználó jogai

A Felhasználó személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet, az Adatkezelő postai címén (2145 Kerepes, Kölcsey Ferenc u. 14.), illetve e-mailcímén (bvgabimasszazs@gmail.com).

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére az alábbiakról nyújt tájékoztatást:

– a Felhasználó azon adatairól, amelyet kezel, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

– az Adatkezelő nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Ezenkívül a Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen is.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelen, megváltozott vagy hibásan rögzített adatainak kijavítását, vagy azok törlését kérni. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően ésszerű időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül törli, illetve módosítja a Felhasználó által megjelölt adatokat. A törlés azonban nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a törvényben rögzített szükséges időtartamig köteles megőrizni.

Az adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatokat, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak esetlegesen sérültek, kérjük, jelezze nekünk írásban az Adatkezelő fentiekben megadott elérhetőségein!

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Személyes adatainak biztonságára az Adatkezelő nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmaz az on-line beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

 

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.